fbpx
Casa do Cabido, en Santiago / santiagoturismo.com

Queres ter axudas para rehabilitar elementos de madeira e reixas de vivendas da cidade vella de Santiago?

Tempo de lectura: 2 min.

O Consorcio de Santiago vai destinar 150.000 euros en axudas para a rehabilitación de carpinterías de madeira e reixas dos inmobles situados no ámbito do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. Con esta iniciativa búscase mellorar a eficiencia enerxética das vivendas, co consecuente aforro económico para os cidadáns, xunto co seu illamento acústico.

Estas axudas están destinadas a fomentar a rehabilitación, restauración ou reposición daqueles elementos especiais e de interese arquitectónico de madeira como galerías, ventás e portas de entrada aos edificios; e promover a restauración das reixas e pezas de ferro existentes en portais, ventás e balcóns. Tamén se inclúe a reparación das pedras de soporte deterioradas e das unións aos muros por medio de enchumbados.

Esta é a décima convocatoria do programa. Desde o ano 2006, o Consorcio de Santiago vén apoiando o mantemento das carpinterías de madeira e das reixas da Cidade Histórica. Nestes anos a Oficina Técnica do Consorcio estudou 356 solicitudes presentadas, das que, ata o de agora, se materializaron un total de 175. O importe global de axudas concedidas neste período ascende a 935.385,86 euros.

Requisitos para acceder ás axudas

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas propietarias, arrendatarias ou aquelas que ostenten algún dereito de uso sobre os inmobles; e as comunidades de propietarios. Os inmobles deberán reunir as condicións suficientes de seguridade estrutural e ser estancos fronte á chuvia, ademais de ter unha antigüidade superior aos 20 anos.

Á hora de avaliar as solicitudes, terán especial consideración os inmobles afectados por contaminación acústica, situados nas zonas declaradas “saturadas de ruído” polo Concello de Santiago; sempre que coa intervención se consiga unha mellora do illamento acústico do inmoble. Trátase das rúas da Conga, Bispo Xelmírez, San Paio de Antealtares, San Bieito, Vía Sacra, Algalia de Abaixo, Entremuros, Troia, Travesa, praza da Algalia de Abaixo, Cantón de San Bieito, Travesa de San Paio de Antealtares, Fonte Sequelo, praza de Feixoo e rúa de Abril Ares.

O nivel de ingresos da unidade de convivencia tamén ten relevancia especial nesta convocatoria. Ademais, primarase a incorporación de novos solicitantes, así como a superficie en metros cadrados de carpinterías de madeira ou de reixas. Valorarase o nivel de catalogación ou de interese arquitectónico do edificio ou vivenda e dos elementos singulares sobre os que se actúe. E, por último, darase preferencia aos inmobles destinados a vivenda e con ocupación permanente.

Os propietarios interesados en concorrer a esta convocatoria deberán presentar as solicitudes e a documentación pertinente no rexistro do Consorcio ou en calquera outro rexistro. A data límite é o día 5 de maio de 2017. Para consultar dúbidas, deberán acudir ás dependencias da Oficina Técnica do Consorcio, situada no número 59 da Rúa do Vilar.